صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


نسخه چاپي

مناقصه شمار 49 - 98

تامين مصالح و نصب سيستم شتابنگاري و قطع اضطراري محلي ايستگاههاي تقليل فشار دورود و بروجرد شركت گاز استان لرستان

800x600

  شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد تامين مصالح و نصب سيستم شتابنگاري و قطع اضطراري محلي ايستگاههاي تقليل فشار دورود و بروجرد  شركت گاز استان لرستان  را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد از تاريخ13/11/98 لغايت24/11/98  ضمن ثبت نام در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (در صورت عدم عضويت قبلي)  جهت شركت در مناقصه فوق از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.لازم به ذكر است كليه مدارك خواسته شده كه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) www.setadiran.ir  ،  پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گرديده را تكميل و حداكثر تا تاريخ  04/12/98از طريق سامانه ستاد ارسال نمايند.(ضمنا لازم است نسخه فيزيكي اسناد ارزيابي و پاكت الف(ضمانتنامه)  نيز ارسال گردد).

زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ14/12/98 مي باشد.

1-     عنوان و مشخصات كلي پروژه :  تامين مصالح و نصب سيستم شتابنگاري و قطع اضطراري محلي ايستگاههاي تقليل فشار دورود و بروجرد

2-      مدت پيمان : 180 روز 

3-     مبلغ برآورد هزينه كارحدود:30.340.409.728ريال   

4-     پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد .

5-     نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار : حداقل1.600.000.000 ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير

الف- ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

6-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفكس : 33200683-066

7-     پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه 5  تاسيسات و تجهيزات  (توانائي مالي،ظرفيت آزاد كاري ،تخصص و سابقه كاري مرتبط) 

8-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

10- شرايط شركت كننده در فراخوان ،داشتن شخصيت حقوقي، تجربه كافي مرتبط، توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه،توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز،داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي،رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري،داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/11/12 - ١٤:٥٨
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 135

خروج
تصاویر منتخب