صفحه اصلی > مشترکین > تعرفه گازبهای مصارف مختلف 
تعرفه ها

            تعرفه سال 1397

     

* تعرفه فولاد از ابتدای مهر ماه سال 1397 به 2600 ریال افزایش یافته است
نکته: از 29 خرداد ماه سال 1397 به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران گازبهای دریافتی از مشترکین به میزان 15% و تا سقف ارقام قانونی افزایش یافته است


تصاویر منتخب