صفحه اصلی > مشترکین > معافیت از پرداخت هزینه انشعاب 

قوانين معافيت از پرداخت هزينه انشعاب


** هزینه برقراری انشعاب برای آزادگان و همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها با کنتور تا ظرفیت شش مترمکعب از تاریخ 1395/09/20 رایگان است.

** از ابتدای سال 1396 هزینه برقراری انشعاب نوع مصرفهای 62(مساجد روستایی)، 65(مساجد)، 66(حسینیه ها)، 68(اماکن دینی) و 69(حوزه های علمیه) رایگان است.

**طبق بند 2 تبصره چ قانون برنامه ششم توسعه : افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسکن ساز از پرداخت هزينه گاز براي واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يک بار معافند.

**طبق قانون بودجه سال 97 ، مدارس دولتی آموزش پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف تعیین شده از ابتدای سال 97 تا پایان آن از پرداخت گازبها معاف هستند. در صورت عدم رعایت الگوی مصرف تمامی گازبها از آنها اخذ خواهدشد.

تصاویر منتخب